Tìm kiếmLượt truy cập

Hỗ trợ quảng bá

Báo Long An

File Danh sách hộp thư điện tử: Tải file

Họ và Tên

Địa chỉ Email

Báo Long An

bao@longan.gov.vn

Ban biên tập


Nguyễn Văn Hồng

nguyenhongtbt.bao@longan.gov.vn

Lê Anh Dũng

ladptbt.bao@longan.gov.vn

Lê Hồng Thương

hongthuongptbt.bao@longan.gov.vn

Phòng HC-TC

hctc.bao@longan.gov.vn

Võ Thị Yến

voyen.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Nhân

bichnhan.bao@longan.gov.vn

Đỗ Thị Uân

uan.bao@longan.gov.vn

Lê Thị Ngọc Tuyết

tuyet.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Thị Thức

thuc.bao@longan.gov.vn

Hồ Hoàng Sơn

son.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Hữu Phúc

phuc.bao@longan.gov.vn

Văn Công Ngân

ngan.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

binh.bao@longan.gov.vn

Phòng PH-QC

quangcao.bao@longan.gov.vn

Trần Thị Minh Thu

minhthu.bao@longan.gov.vn

Trần Thị Thuận

anthuan.bao@longan.gov.vn

Phòng Kỹ thuật

kythuat.bao@longan.gov.vn

Châu Hồng Khá

hongkha.bao@longan.gov.vn

Trần Lâm Quân

quan.bao@longan.gov.vn

Huỳnh Công Trọng Hải

trhai.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Mạnh Thuần

mthuan.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Văn Quí

qui.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Đăng Châu

chau.bao@longan.gov.vn

Trần Thị Nguyệt Quế

que.bao@longan.gov.vn

Cao Thị Thùy Linh

linh.bao@longan.gov.vn

Kiều Thị Kim Loan

loan.bao@longan.gov.vn

Phan Thị Hoa Dung

hoadung.bao@longan.gov.vn

Phòng Phóng viên

phongvien.bao@longan.gov.vn

Phùng Tấn Tú

tantu.bao@longan.gov.vn

Mai Hùng Dũng

mdung.bao@longan.gov.vn

Đỗ Tư Đại Lâm

lam.bao@longan.gov.vn

Lê Thị Cánh

canh.bao@longan.gov.vn

Phạm Thị Hồng

hong.bao@longan.gov.vn

Võ Mạnh Hảo

hao.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Thị Huyền Thu

huyenthu.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Tâm

tam.bao@longan.gov.vn

Phạm Thị Mai Hương

mhuong.bao@longan.gov.vn

Vũ Thị Thu

hoaithu.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Văn Bằng

bang.bao@longan.gov.vn

Lê Văn Đức

lduc.bao@longan.gov.vn

Trần Thị Vẹn

ven.bao@longan.gov.vn

Lê Hoàng Nam

nam.bao@longan.gov.vn

Nguyễn Thị Thùy Hương

thuyhuong.bao@longan.gov.vn

Phòng TK Tòa soạn

tkts.bao@longan.gov.vn

Lê Thị Thu Hồng

thuhong.bao@longan.gov.vn

Lê Hồng Phước

phuoc.bao@longan.gov.vn

Dịch vụ công trực tuyến